zondag 10 februari 2013

Gods feesten; inleiding

In de bijbel lezen we over Gods feesten, die Hij instelt in Leviticus 23. Hij geeft Zijn feesten in bewaring aan het joodse volk. Zoals je kon lezen in mijn blog over sabbat vieren, geloof ik dat Zijn wetten en geboden goed voor ons zijn. Wij mogen ons aansluiten (ingeënt worden op) Zijn volk en samen met hen de God van Abraham, Isaak en Jakob dienen. In alle nederigheid en diversiteit Hem eren en aanbidden op de manier die Hij aangeeft. 

Wij proberen hier in ons gezin vorm aan te geven, en zijn vooral bezig om te kijken wat de bijbel ons leert over het vieren van Zijn feesten. Over de invulling van de sabbat en de feesten staat verrassend weinig. Er staan wat richtlijnen over de heilige samenkomst, en een aantal verboden over wat niet te doen op sabbat. Natuurlijk hebben we een prachtig voorbeeld aan het joodse volk, en de manieren en tradities die zij hebben omtrent het vieren van de feesten. Dit geeft een mooi handvat en veel inspiratie. Die tradities zien wij voor onszelf niet als leidend. We vinden het als gezin dan ook erg leuk om zelf onze weg hierin te vinden, en manieren te zoeken waarop wij Zijn feesten kunnen vieren en Hem blij kunnen maken. 

Voordat we gaan beginnen is het wel handig om even een kader te hebben. Er is een heleboel over te zeggen dus ik probeer het kort maar krachtig te houden ;). Ten eerste is daar de kalender. Volgens de gregoriaanse jaartelling leven we in het jaar 2013, geteld vanaf het geboortejaar van Jezus. Volgens de joodse jaartelling leven we in het jaar 5772, geteld vanaf de schepping. Een joods jaar heeft ook 12 maanden en telt 354 dagen (elke 2 a 3 jaar is er een schrikkelmaand om het verschil goed te maken). Een nieuwe maand begint bij het verschijnen van een nieuwe maan. Deze maanden lopen ongelijk met de gregoriaanse maanden, waardoor Zijn Feesten elk jaar op een andere gregoriaanse datum valt. Er zijn binnen het jodendom verschillende stromingen (scholen) die verschillende opvattingen hebben over de kalender.

In totaal zijn er 8 feesten. 1 wekelijks feest en 7 jaarlijks terugkerende feesten. Er zit een hele duidelijke cyclus in de feesten. Het eerste feest is natuurlijk de sabbat, deze valt dus op de zevende dag van de week (de zaterdag). Verder kunnen we een splitsing maken tussen voorjaarsfeesten en najaarsfeesten. Er zijn 3 voorjaarsfeesten, namelijk Pesach, Ongezuurde brodenfeest en Wekenfeest. Er zijn 4 najaarsfeesten; Bazuinendag, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest en de Achtste dag. Elk feest heeft een natuurlijk laag, een geestelijke laag en een profetische laag. Het mooie is dat, in de cyclus van de feesten, het heilsplan van God met Zijn wereld besloten ligt. Wat een liefde en vernuft blijkt daaruit! Vanaf het moment dat Hij de zon, maan en sterren schiep als teken aan de hemel voor Zijn feestdagen was Hij al bezig het hele bestaan van de mens en de wereld voor te bereiden op Zijn Goddelijke cyclus!

De aankomende tijd wil ik jullie meenemen door de bijbel, door de joodse tradities, onze tradities en tips over hoe je met je gezin vorm kunt geven aan deze feesten. Ik hoop dat je meer zult ontdekken van de feestelijke kant van God, en Zijn verlangen om Hem speciaal te ontmoeten op Zijn hoogtijdagen.

Ik vier de sabbat omdat.....


  • Ik geloof in God, de schepper van hemel en aarde. Ik volg Zijn voorbeeld en rust op de sabbat. Genesis 2:2-3:  ''Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God SCHEPPENDE tot stand had gebracht.''
  • Ik geloof in Zijn Zoon Jezus (Yeshua). Ik volg Zijn voorbeeld en eer de sabbatdag. Lukas 4:16: ''En Hij kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij [Jezus] ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen.'' 
  • Ik wil God gehoorzamen, en in Zijn woord draagt Hij mij op de sabbat te onderhouden: Exodus 20: 8: ''Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt;'' Deuteronomium 5: 12: onderhoud de sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de Here, uw God, u geboden heeft.''
  • Ik in de bijbel lees dat God deze dag zegent en heiligt, er zit dus een speciale zegen op de sabbatdag. Genesis 2: 3: ''En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft.
  • Ik in Gods Woord lees dat de sabbat niet alleen voor het joodse volk is, maar ook voor de 'heidenen'. Jesaja 56: 3, 6-7: ''Laat de vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd heeft, niet zeggen: De HEERE heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden;  En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben,om Hem tot dienaren te zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen,en die aan Mijn verbond vasthouden: hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed.''
  • Jezus in de bijbel NIET zegt dat Gods leefregels zijn afgeschaft, dus dat deze regels nog steeds gelden en goed voor ons zijn: ''Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u:  Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.''
  • Ik in de bijbel lees dat de eerste gemeenten ook samen sabbat vierde: 
  • Ik in de bijbel lees dat we in de toekomst ook met elkaar sabbat zullen gaan vieren en samen zullen komen: Jesaja 66: 2 : ''En het zal geschieden dat van nieuwemaan tot nieuwemaan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.'' 
  • Ik vier de sabbat omdat er in het boek Openbaringen nog extra benadrukt word hoe belangrijk het is om Gods geboden te onderhouden: Openbaringen 22: 12-14  ''En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij  om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde,  de Eerste en de Laatste. Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.'' Openbaring 14: 2 : '''Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.”
Alles bij elkaar opgeteld bleef er voor mij, vanuit Gods Woord en overtuigd door Zijn Geest, geen andere keus over om de sabbat apart te zetten en deze dag te gebruiken om uit te rusten en goed te doen. Let op, ik veroordeel niemand en ik nodig je zeker uit om dit verder te onderzoeken.